|
ثبت نام

مهمترین هدف از اجرای برنامه ی پژوهشی "زنان و زندگی شهری" در قالبی متفاوت با همایش-های رایج، ارایه و آزمون الگویی کارآمد به منظور زمینه سازی برای تعامل فراگیر جامعه ی علمی به ویژه در حوزه ی علوم انسانی و علوم اجتماعی است. بر این اساس پس از برگزاری جلسات متعدد با صاحب نظران و اساتید دانشگاه، روند پیشنهادی تصویب و در نخستین گام به جهت بررسی دقیق و تاحد امکان جامع موضوع موردنظر(زنان و زندگی شهری)، تشکیل کارگروه های علمی با حضور اساتید صاحب نظر در هر بخش مورد تأیید قرار گرفت. هریک از این کارگروه ها موظف به تولید مقالاتی تخصصی و برمبنای الگوی صوری و عناوین مصوب بوده اند. پیشبرد این طرح به ویژه در فازهای اول و سوم (نشستهای تخصصی) درجه بالایی از هماهنگی و همگرایی در قالب الگوی کار تیمی را طلب می نموده است. نظر به بدیع بودن چنین تجربه ای نهایتا بین خروجی حاصل از مرحله نخست و اهداف لحاظ شده در طرح مصوب تا حدودی فاصله افتاد. در عین حال آنچه که ماحصل تلاش و زحمات اساتید محترم در هر کارگروه بوده است جهت ارزیابی و نقد سازنده سایر اساتید و دانش پژوهان محترم برروی این سایت قرار داده شده است. به پاس داشت تلاش های اندیشمندانی که از طریق ارایه ی انتقادات ارزشمند خود در قالب نظرات کوتاه و یا مقالات انتقادی در این طرح پژوهشی مشارکت می کنند به سی مقاله ی برگزیده که مطابق با فراخوان نخستین همایش " زنان و زندگی شهری" تألیف و تدوین شده باشند، جوایز نفیسی اعطاء می شود. همچنین از برگزیده ی از نظرات کوتاه با اعطای جوایزی تقدیر خواهد شد.


شهرداری تهران  با همکاری دانشگاه ها و نهادهای علمی دولتی و غیردولتی، سلسله نشست ها و همایش های علمی و پژوهشی زنان و زندگی شهری را برگزار می کند. این نشست ها و همایش ها با هدف معرفی و ارائه ی دستاوردهای علمی و پژوهشی دانشگاهی در کنار معرفی و ارزیابی برنامه ها و فعالیت های مجریان و مدیران امور شهری در چارچوبی چند رشته ای و از منظر صاحب نظران حوزه ها و  رشته های متنوع علمی برگزار میگردد.
ادامه مطلب

روند طرح

درباره طرح

شهرداری تهران  با همکاری دانشگاه ها و نهادهای علمی دولتی و غیردولتی، سلسله نشست ها و همایش های علمی و پژوهشی زنان و زندگی شهری را برگزار می کند. این نشست ها و همایش ها با هدف معرفی و ارائه ی دستاوردهای علمی و پژوهشی دانشگاهی در کنار معرفی و ارزیابی برنامه ها و فعالیت های مجریان و مدیران امور شهری در چارچوبی چند رشته ای و از منظر صاحب نظران حوزه ها و  رشته های متنوع علمی برگزار میگردد.
ادامه مطلب